Power of Presence – leiderschap vanuit nu (#3)

Esdoorn

Dit is het 3e deel (uit 5) als introductie op Power of Presence – leiderschap vanuit nu. Deel 3 gaat over heelheid en het benutten van alle energiebronnen waarover we beschikken als mensen.

Vier energiebronnen
Een krachtig leider in een wendbare organisatie is zich bewust van vier elementaire energiebronnen: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel – de diepere laag van waaruit we in contact staan met vragen naar zingeving en waarde. Als we deze energiebronnen in balans en in samenhang met elkaar weten te benutten en aan te boren, kunnen we vol-ledig mens zijn of vanuit heelheid doen en zijn.

De fysieke dimensie (gewaarwording of aarde) gaat over ons lichaam en onze gezondheid, een gezonde financiële basis, veiligheid en een dak boven het hoofd. Deze dimensie gaat ook over de wijze waarop we in staat zijn praktisch vorm te geven aan wat we willen manifesteren in de wereld. Het lichaam is het ‘huis’ van het denken, voelen en het bewustzijn. De kwaliteit van het lichaam is de spiegel van hoe het met de ontwikkeling van de andere drie dimensies is gesteld.

Ons lichaam heeft een eigen intelligentie en daar kunnen we van leren. Ons lichaam waarschuwt ons vaak en langdurig. Als we niet willen luisteren, kan het leiden tot ziekte, burn-out en hartaanvallen. Als het hoofd wordt overbelast met denken en problemen, gaat de energie vaak naar pijn in de schouders, nek en hoofd. Emotionele problemen uiten zich vaak in de hartstreek en het gebied rond de maag. Fysieke verwaarlozing of overbelasting wordt vaak voelbaar in de onderrug, benen en buik.

De emotionele dimensie (voelen of water) gaat over onze mogelijkheid om te voelen, empathisch te zijn en te genieten van het leven. Het gaat over het verlangen naar liefde en betekenisvol contact met anderen en het ontwikkelen van relaties met de mensen van wie ze houden en met wie ze samenwerken.

Velen van ons komen in meer of mindere mate emotioneel ondervoed uit onze opvoeding. Onze ouders doen hun best met alles wat ze in hun vermogen hebben, maar door hard werken en onvoldoende emotionele bagage vanuit de eigen opvoeding, is er vaak sprake van emotionele schraalheid in veel gezinnen. Het ontwikkelen van deze dimensie betekent dat we ons bevrijden van beperkende emoties die ons onnodig belasten.

De mentale dimensie (denken of lucht) gaat over het denken en het vermogen om logische verbanden te zien, problemen op te lossen, regels te volgen en doelen te bereiken. Het gaat over het werken met ideeën en het creëren van modellen van de werkelijkheid. Het helpt ons bij het vergaren van kennis en wijsheid, het creëren van een eigen visie en talentontwikkeling.

De spirituele dimensie (intuïtie of vuur) gaat over inspiratie, intuïtie en bezieling, de verbinding met de universele bron en met alles wat leeft. Het is de toegang tot je roeping, tot datgene dat leidt tot een zinvol en vervuld leven en de bijdrage die je wilt leveren aan iets dat groter is dan jezelf.

All inclusive
Transformatie naar Power of Presence vraagt een fundamentele transformatie op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau. Alle mensen hebben deze vier elementen in zich en het leven is een reis waarbij mensen met vallen en opstaan leren zich op deze vier dimensies in onderlinge balans verder te ontwikkelen. Het zijn de vier psychische zintuigen van de mens waarmee een mens datgene wat van binnen en buiten tot hem komt, ervaart en verwerkt.

Alle dimensies in balans met elkaar vormen een volledig geheel van bewustzijn van mensen en kunnen helpen de authenticiteit van een ieder aan te boren. Wanneer deze energiebronnen met elkaar in balans zijn, ontstaat er geluk, gezondheid en vervulling in het leven en leiderschap.

Verweven met elkaar
Verandering op één van deze afzonderlijke niveaus is niet effectief. Onze fysieke, mentale, emotionele en spirituele dimensies zijn met elkaar verweven; ze voeden elkaar. Hetzelfde geldt voor de aparte afdelingen binnen onze organisaties. Toch zijn de meeste veranderingsprocessen gericht op een enkel niveau. Sommige concentreren zich op het transformeren van de individuele instelling en werkwijze, andere op het veranderen van de organisatiecultuur en weer anderen op het veranderen van de organisatiestructuur. Om het hele systeem te laten gedijen en veranderen, moet de verandering uitgebalanceerd zijn. Transformatie is ‘all inclusive’ en moet op alle niveaus plaatsvinden.

Als deze dimensies op individueel niveau in balans zijn, herken je dit door:

 • Weten wat je inspireert en wat jouw unieke bijdrage is;
 • Mentaal met open ogen kunnen kijken naar jezelf en de wereld om je heen en durven geloven in jouw eigen creatiekracht;
 • Emotioneel in verbinding met jezelf en de mensen om je heen staan en met volle teugen kunnen genieten van het leven;
 • Fysiek respect voor je lichaam en bewust om gaan met de praktische realiteit van het leven.

Op teamniveau wordt een balans in deze vier dimensies herkend door:

 • Dat het team in staat is optimaal gebruik te maken van elkaars diversiteit aan kernkwaliteiten en zienswijzen en daarbij dienstbaar is aan het collectieve belang dat het ego overstijgt. Er is een sfeer van bezieling, ruimte voor reflectie en oprechte interesse voor elkaar (spiritueel).
 • Er vindt dialoog plaats, er wordt goed naar elkaar geluisterd, men durft het openlijk oneens te zijn met elkaar, er is creatiekracht om nieuwe dingen te ontwikkelen (mentaal).
 • Een emotioneel klimaat waarin mensen kunnen genieten van elkaars uniciteit, waarin successen worden gedeeld en waarin zowel positieve als negatieve feedback wordt gegeven (emotioneel).
 • En een fysieke vorm van samenzijn hebben dat ieder groepslid weet welke positie zij kan innemen om optimaal bij te dragen aan het teamresultaat (fysiek).

Organisaties hebben ook een fysieke, mentale, emotionele en spirituele dimensie. Zo wordt de mentale kant gevormd door expliciete denkprocessen, het organisatiemodel, de expliciete regels en de redenering die wordt gebruikt om prioriteiten te stellen en doelen te bereiken. De spirituele dimensie verwijst naar de diepere bedoeling, de ‘purpose’ van een organisatie.

Op organisatieniveau herken je de balans op de vier dimensies door de volgende kenmerken:

 • De organisatie staat dusdanig in verband met de externe en interne omgeving dat ze snel en effectief kunnen inspelen op veranderingen. Ze weet wie zij wil zijn in de ogen van haar klanten en medewerkers en wat de unieke en verantwoorde bijdrage is aan de omgeving. Ze hebben authentiek leiderschap op alle lagen van de organisatie (spiritueel).
 • De organisatie staat open voor continue ontwikkeling van haar mensen en wil leren van haar klanten en is creatief in het bieden van maatwerkoplossingen (mentaal).
 • De organisatie heeft een inspirerende en waardengedreven cultuur waarin mensen plezier hebben in de samenwerking en meerwaarde ervaren in de persoonlijke ontwikkeling door de samenwerking (emotioneel).
 • De organisatie is flexibel en open in het faciliteren van informatie en het ondersteunen van verbindingen dat er optimaal en snel maatwerk kan worden geleverd aan de klant en dat er verantwoord wordt omgegaan met de maatschappelijke omgeving (fysiek).

Meer gevoel gekregen bij de 4 energiebronnen en wat er mogelijk wordt als we deze bronnen optimaal aanboren en benutten?

Dit is deel 3 uit een serie van 5 delen uit het e-book Power of Presence – leiderschap vanuit nu. Via onderstaande button kan je dit e-book in zijn geheel downloaden.

Download e-book