Voor zinvol werk benut je je spirituele intelligentie

Zonsondergang

Wij werken in onze programma’s met vier energiebronnen of intelligenties: fysieke intelligentie (FQ), mentale intelligentie (IQ), emotionele intelligentie (EQ) en spirituele intelligentie (SQ). Je benut je volledige potentieel als je in staat bent te putten uit alle energiebronnen of intelligenties.

Het omgaan met een complexe werkelijkheid doet meer en meer beroep op het benutten van alle intelligenties en energiebronnen. De spirituele intelligentie wordt ook wel aangeduid met zingeving waar mensen gemiddeld genomen nog wat minder aandacht voor hebben gehad in hun leiderschapsontwikkeling tot dusverre. Juist de SQ gaat ons helpen om te gaan met de complexe wereld om ons heen en heeft andere eigenschappen dan FQ, EQ en het overgewaardeerde IQ.

Twaalf eigenschappen van SQ

In het boek Quantumleiderschap, een blauwdruk voor organisaties van de 21e eeuw van Danah Zohar uit 2017 noemt ze de volgende 12 eigenschappen van spirituele intelligentie:

 1. Holistisch wereld- en mensbeeld
  Oog hebben voor het systeem en voor onderlinge verbondenheid. Het vermogen bredere patronen, relaties en verbindingen te zien; het besef dat alles met alles samenhangt en alles bestaat uit energie.
 1. Bewustzijn van jouw diepere intentie en belangrijkste levensdoelen
  Weten waar je in gelooft, waar je waarde aan hecht en wat jou echt motiveert.
 1. Gevoel van roeping
  Je geroepen voelen om iets te dienen wat groter is dan jijzelf. Dankbaarheid voor degenen die je hebben geholpen en de wens iets terug te geven. Basis voor de dienende leider.
 1. Spontaniteit
  Leven in het moment en open staan voor alles wat zich aandient: de Power of Presence.
 1. Geleid worden door visie en waarden
  Handelen vanuit je diepere waarden en overtuigingen en in overeenstemming daarmee leven.
 1. Compassie
  Eigenschap van meevoelen en diepe empathie.
 1. Vieren van diversiteit
  Andere mensen en onbekende situaties waarderen, niet ondanks maar juist dankzij de verschillen.
 1. Onafhankelijk denken
  In staat zijn de massa te weerstaan en trouw te blijven aan je eigen overtuigingen.
 1. Geneigdheid fundamentele waarom-vragen te stellen
  Behoefte dingen te begrijpen, ze tot op de bodem uit te zoeken. Basis voor kritische houding ten opzichte van vanzelfsprekendheden.
 1. Vermogen dingen te herkaderen
  Afstand kunnen nemen van het probleem of situatie en naar het grotere plaatje kunnen kijken, de bredere context.
 1. Positief gebruik van tegenslagen
  Het vermogen verantwoordelijkheid te nemen voor en te leren van fouten en problemen als kansen te zien, veerkracht.
 1. Bescheidenheid
  Het gevoel een speler te zijn in een grote geheel, weten wat je echte plek in de wereld is. Basis voor zelfkritiek en kritisch oordeel.

Samengevat gaat SQ er om je te laten leiden van binnen naar buiten, door je passie en bezieling in de wereld te zetten in plaats van je egowaarden centraal te zetten, waaronder de GSM (Geld, Status en Macht) driehoek. Wat niet alleen betekenisvol is voor jou zelf, maar ook voor anderen en de rest van de wereld. En als ’trage’ vragen echt ergens van toepassing zijn, dan zijn het wel de vragen die gericht zijn op het ontdekken van jouw roeping of innerlijk kompas. Die laten zich niet beantwoorden in een ‘quick fix’, maar is een proces dat zich langzaam laat zien door er reflectie en aandacht voor te hebben.

Trage vragen:

 • Wat is jouw roeping? Welke bijdrage wil jij graag leveren in je (werkende) leven?
 • Hoe beoordeel jij jezelf op een schaal van 0-10 op deze SQ eigenschappen?
 • Welke elementen in jouw Spirituele intelligentie (SQ) verdienen in jouw leiderschap meer aandacht?

In het leiderschapsprogramma Power of Presence onderzoeken we de inder meer deze energiebronnen en intelligenties en laten we je zien hoe je die kunt inzetten in je leiderschap zodat je je volledige potentieel benut. Lees meer over het programma of neem contact op met Jacqueline van Onzenoort of Wijnand Schreurs voor meer informatie.

Foto © Helene Kock