Wendbaar organiseren volgens natuurlijke principes

palmblad

Natuurlijke principes helpen ons om te navigeren op weg naar wendbaar organiseren. Als organisaties in lijn zijn met de principes van de natuur, is aanpassingsvermogen optimaal en kan er balans en harmonie ontstaan met het grotere geheel. Het doorgronden en toepassen van deze principes vraagt een voortdurende ont-wikkeling van gedrag en patronen die niet in lijn zijn met deze principes.

Marja de Vries heeft in haar boeken ‘de hele olifant in beeld’ (2007) en ‘samenlevingen in balans’ (2014) op voor mij indrukwekkende wijze de universele wetten van de natuur in kaart gebracht. Deze wetten staan ook wel bekend als principes van de natuur of de hermetische principes en zijn inmiddels bevestigd door de inzichten uit de moderne wetenschappen zoals kwantumfysica.

Hieronder een overzicht van deze principes van de natuur met een vertaalslag naar wendbaar organiseren en een aantal trage vragen die je kunt stellen om meer in lijn te leven en werken met deze principes. De principes zijn:

 • Principe van eenheid en harmonie
 • Principe van overeenkomstigheid
 • Principe van trilling
 • Principe van verandering
 • Principe van polariteit
 • Principe van ritme
 • Principe van oorzaak en gevolg
 • Principe van sekse

Principe van eenheid en harmonie

Alles wat bestaat in het universum, is energie. Alles is met alles verbonden als een ecologie en is hiermee een eenheid. Alles wat bestaat was eerst een gedachte, voordat het tot uiting kwam in de manifestatie. Uit gedachte vloeit schepping voort. Alles wat in onze gedachten is, manifesteert zich.

Als we het principe van eenheid en harmonie toepassen, hebben wij een manier gevonden om in harmonie te leven met alles en iedereen op onze planeet. Rekening houden met de effecten van onze acties op onze omgeving, vraagt in afstemming leven met de natuur vanuit bewustzijn. We mogen bewust zijn van hoe we bijdragen aan het grotere geheel. Dit vraagt om een innerlijk en ethisch kompas zodat we bewuste keuzes kunnen maken.

Trage vragen:

 • Hoe zijn je omstandigheden en ervaringen het resultaat van je gedachten?
 • Weet je wat de consequenties zijn van besluiten die je neemt op anderen?
 • Heb je voldoende oog voor de signalen uit je omgeving? Doe je daar iets mee?

Principe van overeenkomstigheid

Zo boven, zo beneden en zo binnen, zo buiten: dat wat er in de ‘buitenwereld’ gebeurt, wordt op een of andere manier weerspiegeld in ons persoonlijke leven. Scheiding is een illusie. Alles wat we kunnen verbeelden, kan zich manifesteren. Dat wat in de ‘buitenwereld’ gebeurt, wordt weerspiegeld in ons persoonlijke leven. Alles wat aandacht krijgt, groeit: hoe meer je je concentreert op een idee, hoe meer van het potentieel in het bewustzijn vorm en structuur begint aan te nemen.

Trage vragen:

 • Wat zijn de terugkerende thema’s in jouw leven? Wat zijn hardnekkige patronen?
 • Wat is de verbinding tussen wat je denkt en gelooft over de situatie en wat je creëert in de buitenwereld?
 • In welke mate herken je dat je lichaam je gedachten volgt? (bijv. een rustige geest zorgt voor een ontspannen lichaam)

Principe van trilling

Alles is energie en in beweging. Niets is in rust, alles beweegt, alles trilt en is voortdurend in beweging. Alles wat bestaat heeft een eigen uniek trilling patroon. Ook elke gedachte, emotie of gemoedstoestand heeft een eigen trilling patroon. Onze gedachten en emoties en onze bewuste en onbewuste overtuigingen, bepalen onze trillingen en dus wat we uitzenden. We trekken aan wat we zelf uitstralen. Soort zoekt soort. Vibraties met gelijke frequenties trekken elkaar aan. Wat je denkt of gelooft, zul je teweeg brengen. Wat we uitzenden, trekken we aan en zorgt ook voor het principe van aantrekkingskracht. Vibraties van gelijke frequenties trekken elkaar aan. Soort zoekt soort. Gelijke patronen of frequenties hebben de neiging om met elkaar mee te gaan trillen.

Als we geloven in schaarste, angst en concurrentie, dan is dat wat we krijgen. Geloven we in overvloed, balans en harmonie, dan zal dat zich manifesteren via onze handelingen. Als we bij willen dragen aan een betere wereld, dan mogen we de angst voor het onbekende in de ogen kijken en vertrouwen op wat we voelen wat klopt. Ons innerlijk kompas als raadgever.

Alles wat aandacht krijgt, groeit. Ons energiesysteem reageert op dat waar we onze aandacht op focussen en de mate waarin we dat doen.

Trage vragen:

 • Wat voor soort mensen en ervaringen trek jij aan in jouw leven?
 • Wat vertellen deze mensen en ervaringen jouw over de energie die jij uitstraalt en over hoe anderen jouw persoonlijke aanwezigheid waarnemen?

Principe van verandering

Verandering is de enige constante. Alles in onszelf verandert voortdurend: onze gedachten, gevoelens, beleving, lichaamscellen. Ook onze omgeving, relaties en resultaten veranderen continu. Niets blijft hetzelfde. Dit vraagt dat we ons hier voortdurend op afstemmen en aanpassen. We mogen leren surfen op de golven van continue verandering.

Trage vragen:

 • Hoe verhoud jij je tot verandering? Hoe kan jij je eenvoudiger door de golven van verandering laten leiden, in plaats van je ertegen te verzetten?
 • Hoe reageer jij op onverwachtse verandering? Wat voel je? Wat doe je?
 • Hoe pas jij je aan als omstandigheden veranderen? Gaat dit makkelijk of kost dit energie?

Principe van polariteit

Niets bestaat op zichzelf. Dingen bestaan alleen in relatie tot hun tegendeel. We kunnen alleen iets waarnemen als het zich onderscheidt van iets anders.

Alles is duaal en heeft twee polen. Alle emoties en vormen liggen in het vlak van twee uitersten: hoog-laag, warm-koud, optimisme-pessimisme, donker-licht, eb- vloed, haat-liefde, dichtbij-ver weg. De polen zijn de uitersten en tussen de polen bevindt zich een wereld van mogelijkheden.

Trage vragen:

 • Waar ben je gehecht aan één kant van de polariteit, bijv. zeker-onzeker, sterk-zwak, vrijheid-gebondenheid, hiërarchie-gelijkwaardig?
 • Waar denk jij zwart-wit? Neem je makkelijk een standpunt in? Wat wordt er mogelijk als je dit los laat?

Principe van ritme

Elke persoon, plaats en situatie heeft een eigen energie, ritme en stroming. Ons lichaam en onze emoties hebben ook ritmes en stromingen. In de seizoenen komt alles op zijn eigen tijd. Alles komt, groeit en verdwijnt weer. Alles komt op zijn tijd (principe van rijping). Er is een natuurlijke draagtijd voor alle dingen.
De grijp- en duwbeweging van het ego gaat in tegen het principe van ritme. Als we proberen vast te houden aan geluk, succes, het goede, zet je dingen vast en ga je tegen de natuurlijke stroom in.

Trage vragen:

 • Hoe is jouw ritme in je werk? Hoe is het ritme van jouw team? In hoeverre sluiten deze ritmes op elkaar aan?
 • Voel je aan of de tijd rijp is voor een bepaald idee? In welke mate stem je af met de context en de betrokkenen op het moment van handelen?
 • Neem je voldoende tijd en ruimte om je batterij op te laden?

Principe van oorzaak en gevolg

Wat je zaait, zul je oogsten. Wat je geeft, zul je ontvangen. Er is een oorzaak voor elk gevolg en een gevolg voor iedere oorzaak. Toeval bestaat niet omdat alle gevolgen een oorzaak hebben. Iedere actie veroorzaakt een reactie en iedere reactie wordt veroorzaakt door een actie. Niets gebeurt “zo maar”. Door te observeren en nieuwsgierigheid kunnen we het principe van oorzaak en gevolg beter leren herkennen en zien waar we mee mogen stoppen, doorgaan en starten voor organiseren volgens de principes van de natuur.

Als we dit principe toepassen, kunnen we ons volledig bewust zijn van de verantwoordelijkheid die we allemaal hebben in de co-creatie van onze realiteit. We beseffen dat alles wat we denken of doen een effect heeft, klein of groot, bewust of onbewust, in alles en iedereen. We kunnen bewuste ‘veroorzakers’ worden met een zuivere intentie, een gevoel van verantwoordelijkheid voor ons eigen leven en het vermogen om onze vrije wil te gebruiken om bewuste keuzes te maken. Behandel anderen zoals je zelf graag behandeld wilt worden.

Trage vragen:

 • In hoeverre heb jij zicht op de impact van jouw handelen op anderen?
 • Wat is de verbinding tussen jouw gedachten en handelen en de huidige omstandigheden waarin je je nu bevindt?

Principe van sekse

In alles is yin en yang, vrouwelijke en mannelijke energie aanwezig. Niet alleen op het fysieke vlak, maar ook op het mentale vlak. Beide zijn noodzakelijk om volledige manifestatie te laten plaatsvinden. In elk creatief proces moet sterke, assertieve actie (mannelijk) in balans zijn met reflectie en zachte flow (vrouwelijk). In de mannelijke energie zit bijvoorbeeld wilskracht, daadkracht en sturing. In de vrouwelijke energie zit samenwerking, empathie en zorgzaamheid.

Trage vragen:

 • Sta jij jezelf toe zowel krachtig als liefdevol, sterk en kwetsbaar te zijn? Hoe uit zich dat? Wat merken anderen daarvan?
 • In hoeverre ben jij in balans als het gaat om mentale, fysieke, emotionele en spirituele dimensie in jezelf?
 • Ben jij je bewust van de mannelijke en vrouwelijke eigenschappen in jezelf? Op welke manier komt dit tot uitdrukking in je handelen?
 • Wat wordt er mogelijk als je jouw vrouwelijke en mannelijke eigenschappen meer met elkaar in balans met elkaar inzet in jouw dagelijks handelen?

Wij werken vanuit een holistisch mensbeeld en wij hanteren de principes van de natuur als onderlegger voor ons leiderschapsprogramma Power of Presence. Meer weten? Bekijk de inhoud van het programma.